Xaykaltaroshlik yo’nalishi quyidagi mavzularni o’qitishni o’z oldiga asosiy maqsad qilib qo’ygan :

Badiiy tafakkur, ijodiy qobiliyat, ko’rib eslab qolish, fazoviy tasavvurni shakllantirish;
San’at asarlariga nisbatan estetik munosabatni, go’zallikga bo’lgan mahobatini rivojlantirish;
Milliy va jahon haykaltaroshlik tarixiga oid ma’lumotni berish;
Borliq ob’ektlarini loy va turli boshqa materiallar vositasida yasash qobiliyatlarini shakllantirish;
Talabalarni inson, qush va hayvonlar plastik anatomiyasi asoslari bilan tanishtirish;
haykaltaroshlik o’qitish metodikasining nazariy va metodik asoslari mazmun va mohiyatini o’rganadilar.
Tasviriy vositalar (chiziq, siluet, kompozistiya, dinamika va boshqalarni) haykaltaroshlikda qo’llashga o’rganishdan iborat.
haykaltaroshlik mashg’ulotlarida talabalar amaliy vazifalar bajarish bilan bir qatorda mashhur haykaltaroshlar ijodi bilan ham tanishadilar.